Regulamin konkursu Opieka Serwisowej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu

„Konkurs Opinii” (dalej jako „Konkurs”), nagrody przewidziane w Konkursie i zasady ich odbioru oraz postępowanie reklamacyjne.

2. Organizatorem Konkursu jest INTERNATIONAL ROBOTICS BY PIOTR KRUSZEWSKI z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Solec 81B/A71, 00-382 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP 1132525929, REGON 141753500; zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

5. Konkurs trwa od dnia 01.11.2021r. do odwołania.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem Organizatora;

c) nie jest członkiem rodziny Organizatora;

d) dokonała dowolnego zakupu na koncie Organizatora (Robosklep_pl) na allegro.pl i jednocześnie wystawiła opinię na temat zrealizowanej transakcji w portalu internetowym Allegro, działającym pod adresem www.allegro.pl (dalej jako „Allegro”), nadto spełniła wszystkie warunki określone w § 3

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady prowadzenia Konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące wymagania:

a) złożyć zamówienie na koncie Organizatora na Allegro

b) wystawić opinię o koncie Organizatora na Allegro o zakupie za pośrednictwem linku znajdującego się w wiadomości od Allegro

c) zgłosić udział w Konkursie poprzez poinformowanie Organizatora przez wypełnienie elektronicznego formularza pod adresem serwis.com/opieka-serwisowa/

2. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione w sposób nieprawidłowy lub niepełny nie zostanie zarejestrowane przez Organizatora.

3. Jedna zgłoszona opinia może dotyczyć tylko jednej dokonanej transakcji w sklepie Organizatora, tym samym każdy Uczestnik dokonując kolejnych transakcji uzyskuje możliwość udziału w konkursie po raz kolejny. Z konkursu wykluczone zostaną opinie dotyczące transakcji, które kiedykolwiek wcześniej zostały już zgłoszone do Konkursu Organizatora.

4. Wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację na temat dokonania i przebiegu zakupu. Organizator zastrzega sobie prawo nie wzięcia pod uwagę zgłoszonych opinii i wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy opinie będą nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich, mające na celu zniesławienie Organizatora lub zawierające odnośniki prowadzące do innych stron internetowych.

5. Za datę przystąpienia do Konkursu uważa się datę wypełnienia elektronicznego formularza Organizatora. Data ukazania się opinii na łamach Allegro nie stanowi daty przystąpienia do Konkursu.

6. Zgłoszenia udziału w Konkursie nadsyłane przez Uczestników nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, jak również nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Opinia zgłoszona przez Uczestnika musi być jego własnym dziełem oraz dotyczyć zakupu dokonanego przez niego. Uczestnik nie będzie wykorzystywał całości bądź fragmentów wypowiedzi, do których prawa autorskie posiada ktokolwiek inny.

7. W Konkursie nie będą uwzględniane Opinie, które nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu, nie mają wartości merytorycznej, lub zostały wypełnione w sposób nieczytelny pozostawiający wątpliwości co do swojej treści.

§ 4. Nagrody i ich odbiór

1. Nagrodami w konkursie są: karta „opieka serwisowa” o równowartości 500zł, w której skład wchodzi:

a) dodatkowy rok gwarancji (łącznie 3lata)

b) dodatkowy płyn do mycia szyb (600ml)

2. Przyznawanie nagród:

a) Każde zgłoszenie do Konkursu, które Klient poprawnie zgłosi do konkursu (zgodnie z § 3.Regulaminu) zostanie nagrodzone nagrodą (§ 4 pkt 1 lit a);

3. Wszystkie nagrody będą wysyłane wraz z zakupionym towarem na aukcji allegro.pl,

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w kolejnych miesiącach trwania Konkursu.

5. Na wybór zwycięzcy Konkursu wpływ będzie miał merytoryczny, unikalny i kreatywny charakter odpowiedzi – spośród nadesłanych Odpowiedzi Komisja wybierze najciekawszą.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu dokonanych po zgłoszeniu do Konkursu, o których Organizator nie został powiadomiony.

7. Organizator w przypadku danego Uczestnika Konkursu ma prawo dokonać weryfikacji zgodności wprowadzonych przez niego w formularzu danych sprzedażowych ze stanem faktycznym (w szczególności nr faktury). Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w niniejszym Konkursie jeżeli nie można zweryfikować autentyczności transakcji zakupu potwierdzonej nr faktury.

8. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.

9.Organizator oświadcza, że suma wartości nagród przewidzianych w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i miasta zwycięzcy na swoich stronach internetowych, oraz prawo do cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W związku z powyższym zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z bezpłatnym, bezwarunkowym i bezterminowym przekazaniem na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do treści udzielonej przez Uczestnika opinii, zgodnie z ustawą z dn. 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631) w pełnym zakresie, w szczególności jej publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących z organizatorem w ramach działań marketingowych.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesięcznego cyklu Konkursu, którego reklamacja dotyczy. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania reklamacji.

2. Reklamacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

2. O dniu zakończenia konkursu Organizator powiadomi poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie internetowej. W konkursie nie będą brały udziału opinie udzielone co do zamówień złożonych po dniu opublikowania informacji o zakończeniu konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości lub w części. Zmiany będą obowiązywały wszystkie zamówienia złożone od dnia publikacji nowego regulaminu, w którym opublikowano zmiany. Nowy regulamin będzie publikowany na stronie Organizatora.

5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby niniejszego Konkursu, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu i zmian swoich danych osobowych zgromadzonych przez Organizatora.

6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatora.